The White House in Washington DC

The White House in Washington DC with beautiful blue sky

2020-08-31T18:01:30-05:00 Full size 2116 × 1416